TOYOTA - IGS-PandaNet European Go Tour

2000-2007
RANKING 2006/2007
FINAL RANKING
RANKING 2005/2006 RANKING 2004/2005
FINAL RANKING FINAL RANKING
RANKING 2003/2004 RANKING 2002/2003
FINAL RANKING FINAL RANKING
RANKING 2001/2002 RANKING 2000/2001
FINAL RANKING FINAL RANKING