Fujitsu GP 1993-1994

Rankings 1993-1994

1. 106  Shen Gruangji
2. 96.3 Guo Juan
3. 87  Zhang Shutai
4. 65  Victor Bogdanov
5. 50.5 Vladimir Danek

Tournament Winners

Manchester - Matthew Macfadyen (Ju Kungsu won toutnament)
Copenhagen - Zhang Shutai
Bucharest  - Catalin Taranu
Brussels  - Shen Gruangji
Gothenburg - Victor Bogdanov
Zurich   - Zhang Shutai
Essen    - Guo Juan
Prague   - Shen Gruangji
Vienna   - Shen Gruangji
Paris    - Guo Juan
Bled    - Shen Gruangji
Budapest  - Yuri Ledovskoi
Milan    - Vladimir Danek/Rudi Verhagen
Amsterdam  - Zhang Shutai
Helsinki  - Zhang Shutai
Warsaw   - Guo Juan
Moscow   - Sumikura Yasuyuko

EGC Maastricht

1. Guo Juan
2. Shen Gruangji
3. Manfred Wimmer